Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, związki mineralne i witaminy

chów bydła

Do energetycznej oceny pasz stosowanych w żywieniu jałówek hodowlanych podczas odchowu, Towarzystwo Fizjologii Żywienia Zwierząt Gospodarskich zdecydowało również wprowadzić system NEL (DLG 1982). Kompromis ten pozwala uniknąć dwu różnych systemów energetycznej oceny pasz w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła mlecznego. Energetyczne potrzeby bytowe jałówek utrzymywanych zwykle w oborach wolnowybiegowych są wyższe ze względu na zwiększoną ruchliwość i intensywniejszą przemianę materii w porównaniu z krowami o 8% i wynoszą: potrzeby bytowe (MJ NEL/dzień) = 0,317 MJ NEL X W0'75. Towarzystwo Fizjologii Żywienia Zwierząt Gospodarskich uwzględniając zmniejszające się tempo odkładania białka z równoległym zwiększaniem się ilości odkładanego tłuszczu w okresie rozwoju (nadmierne otłuszczanie jest niedozwolone ), opracowało dla jałówek hodowlanych sumaryczne zapotrzebowanie na energię wyrażone w NEL (tab. 47). Wartości NEL przyporządkowane zostały przyrostom masy ciała, a dla lepszej orientacji tabela zawiera średnie wartości charakteryzujące zapotrzebowanie jałówek na suchą masę i białko ogólne strawne . Podczas średnio intensywnego odchowu jałówek hodowlanych,potrzeby w zakresie dziennego spożycia paszy rosną szybciej niż zapotrzebowanie na NEL. Z tych to względów koncentracja energii w dziennej dawce pokarmowej w początkowym okresie odchowu powinna wynosić przynajmniej 6,0 MJ NEL/kg s.m., a w końcowym okresie odchowu ok. 4,5 MJ NEL/kg s.m. Nieznaczne zmniejszenie dostarczanej energii i białka może być tolerowane, jeżeli występuje w krótkim okresie. Należy jednak zawsze dążyć do równomiernego przebiegu wzrostu. W każdym razie należy unikać przemiennych okresów niedokarmiania i przekarmiania, licząc na kompensację wzrostu, gdyż mamy tu do czynienia ze zwierzętami, które odchowywane są z myślą o długotrwałym okresie produkcyjnym. Jednoroczna cieliczka powinna osiągnąć w przybliżeniu połowę masy ciała dorosłej krowy. Z gospodarczego punktu widzenia, optymalny wiek krowy pierwiastki podczas wycielania określany jest najczęściej na 25-28 miesięcy. Rosnącym zwierzętom hodowlanym należy zapewnić dobre zaopatrzenie w składniki mineralne i witaminy. Istnieje wówczas możliwość późniejszego wykorzystywania odłożonych składników mineralnych, a więc podczas ciąży i na początku laktacji organizm dysponuje wystarczającą ilością tych tak ważnych dla życia substancji budulcowych i czynnych. Konieczne jest zwykle uzupełnianie dawki pokarmowej w wapń (Ca), fosfor (P), magnez (Mg) i sód (Na). Uzupełnianie składników mineralnych uzależnione jest od ich zawartości w paszy podstawowej i następuje przez dodatek mieszanki mineralnej. Mieszanka ta pokrywa na ogół także zapotrzebowanie odchowywanego bydła na mikroelementy. Jako wartości orientacyjne dla dawki pokarmowej mogą służyć przyjęte za Hennigiem (1972) następujące liczby (mg/kg s.m. paszy): miedź - 8, żelazo - 50, cynk - 40-50 i mangan - 60. Bydło w okresie wzrostu zaopatruje się samodzielnie w witaminy należące do grupy B oraz witaminę C (p. str. 30). Konieczne jest natomiast stałe uzupełnianie dawki witaminami A i D. Gdy zaś chodzi o witaminę E, konieczność bieżącego jej uzupełniania oceniana jest dość rozmaicie. Według Kirchgessnera (1982) orientacyjne zapotrzebowanie dla rosnącego bydła wynosi dziennie 70?100 j.m. witaminy A i ok. 10 j.m. witaminy D na każdy kilogram masy ciała. Dzienne zapotrzebowanie rosnącej jałówki wzrasta zatem od ok. 15 000 do 50 000 j.m. witaminy A. W okresie żywienia zimowego konieczne jest uzupełnianie witamin mieszanką mineralną witaminizowaną.
Tagi: żywienie, witaminy, jałówki
Blogroll