Synteza witamin w przedżołądkach

chów bydła

Witaminy grupy B i witamina K są "produktami ubocznymi" mikrobiologicznych procesów fermentacyjnych w przedżołądkach przeżuwaczy. Witaminy należące do grupy B są czynnikami wzrostowymi dla mikroorganizmów żwacza oraz mają ogromne znaczenie w przemianie materii przeżuwaczy. W normalnych warunkach żywieniowych, tzn. gdy dawka pokarmowa jest prawidłowo zestawiona, witaminy z grupy B są wytwarzane w ilościach wystarczających i nie ma konieczności ich uzupełniania. Sporadyczne niedobory witaminy Bj (tiaminy) wykazane zostały przy opasie bydła paszami zawierającymi bardzo dużo skrobi (opas paszami treściwymi), przekraczającymi granicę właściwego żywienia bydła opasowego. U cieląt i młodego bydła zmiany martwicowe w mózgu są wtórnym objawem niedoboru tiaminy. W paszy spleśniałej występuje wytwarzana przez grzyby tiaminaza. Przy skarmianiu takiej paszy tiaminaza może w żwaczu rozkładać witaminę Bj powodując jej niedobór. W wyjątkowych wypadkach w intensywnym opasie młodych buhajków może więc być uzasadnione zapobiegawcze podawanie w paszy mieszanki mineralnej i witaminy Bi. Ważniejsze jest jednak ? także z innych istotnych powodów ? prawidłowe zestawienie dawek pokarmowych.Różnica w stężeniu krótko łańcuchowych kwasów tłuszczowych w płynie żwaczowym i krwi zapewnia ich stałe wchłanianie przez ścianę żwacza. Wchłanianie lotnych kwasów tłuszczowych z przedżołądków decyduje (w 60?75°/o) o zaopatrzeniu w nergię przeżuwaczy. Wg Kaufmanna , w wyniku procesów rozpadu paszy, w żwaczu krowy o średniej wydajności mleka może tworzyć się dziennie 2,5-3,5 litrów kwasu octowego, 0,8-1,5 litra kwasu propionowego i 0,7-1,0 litra kwasu masłowego. Korzyści wynikające z przebiegu procesów trawiennych w przedżołądkach przeżuwaczy można przedstawić następująco: 1) udostępnianie energii zawartej w węglowodanach tworzących ściany komórkowe roślin i jej wykorzystanie w przemianach krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych; 2) wykorzystanie związków azotowych niebiałkowych do syntezy pełnowartościowego białka bakteryjnego; równomierne zaopatrywanie przeżuwaczy w aminokwasy; 3) synteza wszystkich witamin grupy B, która stanowi ich źródło dla procesów przemiany materii. Podczas procesów fermentacyjnych w przedżołądkach wykorzystanie energii strawnych składników pokarmowych paszy jest jednak wyraźnie gorsze niż w przypadku trawienia przez enzymy własne zwierzęcia. Niezależnie od wspomnianej różnicy należy zauważyć, że poziom cukru we krwi uzależniony jest od dostarczania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (kwasu propionowego) pochodzących z przemian żwaczowych, a tylko nieznacznie od zaopatrzenia w produkty (cukier) wchłaniania jelitowego. Zawartość glikozy we krwi bardzo młodych cieląt wynosząca 90-100 mg/100 ml (podobnie jak u ssaków monogastrycznych), zmniejsza się po 6-tygodniowym okresie odchowu do 60-70 mg/100 ml, a u dorosłego przeżuwacza wynosi 30-60 mg/100 ml. Przykład ten wskazuje, że musi być zapewniony ciągły proces wytwarzania cukru (glukoneogeneza), co z kolei może stwarzać trudności u wysokoprodukcyjnego bydła i wywoływać zakłócenia w przemianie materii.
Blogroll