Sposoby żywienia cieląt w okresie odchowu

chów bydła

Obecnie prawie powszechnie cielęta niezbyt długo poi się mlekiem i szybko rozpoczyna dokarmianie paszą treściwą oraz jak najlepszym sianem. Nie ma bowiem potrzeby przedłużania okresu pojenia mlekiem ponad 12 tygodni lub też stosowania późniejszego odłączania cieląt od matek. Zwiększający się podczas pojenia mlekiem niedobór składników pokarmowych cielęta wyrównują przez pobieranie paszy treściwej. Stosowanie równocześnie dokarmiania dobrym sianem, wzmaga przy tym rozwój przedżołądków . Poszczególne metody odchowu cieląt różnią się głównie sposobem i długością okresu pojenia mlekiem. Zalecenia żywieniowe podczas odchowu powinny uwzględniać wymagania fizjologiczno-żywieniowe cieląt oraz być możliwie łatwe do stosowania. W odchowie cieląt stosuje się kilka preparatów paszowych, których skład (tabela 45) objęty jest normą podaną w Załączniku 2 Ustawy Paszowej z kwietnia 1981. Jeżeli preparaty są produkowane na podstawie innych receptur, to skład ich powinien być wówczas wyszczególniony na opakowaniu; dla preparatu mlekozastępczego" podaje się: zawartość białka ogólnego, lizyny, tłuszczu surowego, włókna, popiołu, Ca, P i mleka w proszku (jeżeli preparat nie zawiera mleka w proszku to powinno to być również napisane). Dla ?preparatu uzupełniającego'' stosowanego w okresie pojenia mlekiem podaje się: zawartość białka ogólnego, tłuszczu i sodu, a dla ?preparatu uzupełniającego" stosowanego po okresie pojenia mlekiem, obok wartości ujętych w normie dla tego preparatu, podaje się dodatkowo zawartość tłuszczu, wapnia, fosforu i sodu. Zgodnie z załącznikiem 2 do Ustawy Paszowej, tłuszcze znajdujące się w preparatach mlekozastępczych nie powinny przekraczać następujących wartości: liczba kwasowa 5, liczba nadtlenkowa 8, liczba aldehydowa 0,2, temperatura rozpuszczania 40°C, temperatura klarownego topnienia 44°C, kwasy o liczbie 18-C - 12% w stosunku do całkowitej ilości kwasów tłuszczowych. Okres odchowu cieląt ogranicza się bez uwzględniania czasu pojenia mlekiem do pierwszych 4 miesięcy życia. W tym wieku zwierzęta powinny osiągnąć masę ciała ok. 130 kg. Aby to uzyskać, dzienne przyrosty masy ciała powinny wynosić od urodzenia średnio ok. 750 g, chociaż w niektórych okresach mogą one być nieco mniejsze. Zbyt dużych wahań w przyrostach należy jednak unikać, ponieważ najlepszy jest wzrost równomierny.
Blogroll