Pojenie cieląt świeżym mlekiem chudym

chów bydła

Istnieje czasami możliwość zakupu po korzystnych cenach mleka chudego. Przejście z mleka pełnego na mleko odtłuszczone powinno następować możliwie wcześnie i być całkowicie zakończone w 4 tygodniu życia cieląt. Do takiego mleka trzeba jednak dodać "Mieszankę uzupełniającą mleko chude dla cieląt", gdyż witaminy zostają usunięte z mleka razem z tłuszczem. Dalsze żywienie jest podobne jak cieląt pojonych pójłem przygotowywanym z preparatów mlekozastępczych. Średnie zużycie pasz w okresie odchowu cielęcia wynosi około: 60 litrów mleka pełnego, 530 litrów mleka chudego, ?Mieszanka uzupełniająca mleko chude w odchowie cieląt", 100 kg mieszanki treściwej dla cieląt i 50 kg dobrego siana. Ilość skarmionej kiszonki zależy od zawartości w niej s.m. Nie ma potrzeby stosowania w odchowie cieląt "Mieszanki uzupełniającej mleko chude w opasie cieląt", ponieważ energia znajdująca się w mieszance treściwej jest tańsza, niż w wymienionej poprzednio mieszance przemysłowej, a skład mleka chudego zapewnia dostarczanie młodemu cielęciu wysokowartościowych składników pokarmowych. Mleko chude ulega bardzo szybko zakwaszeniu. Trzeba o tym pamiętać ze względu na zdrowie cieląt . Dodatek natomiast preparatów zakwaszających lub kwasu cytrynowego zapobiega temu zjawisku. Jest to więc sposób godny polecenia. Równie bezpiecznie można skarmiać mleko odtłuszczone, które zostało zakwaszone 85%; kwasem mrówkowym w ilości 3 ml/l 1 mleka. Jednak podczas zakwaszania powstają płatki kazeiny, co zmusza do ciągłego i powolnego mieszania pójła (50 obrotów/min.) tak, aby nie blokowało ono przewodów i smoczków poideł. Przy stosowaniu do zakwaszania mleka preparatów w postaci pasty w miejsce płynnych kwasów ? przygotowane pójło wystarczy zamieszać ręcznie dwukrotnie podczas dnia. Ta metoda odchowu ma jednak pewien mankament: mleko chude nie może być dostarczane w tych samych pojemnikach, w których transportowane jest mleko do mleczarni. Z tych też powodów, ta korzystna pod względem kosztów metoda może mieć tylko ograniczone znaczenie. Od 5?6 tygodnia życia można też skarmiać dobrej jakości serwatkę. Koncentracja składników pokarmowych w serwatce jest jednak tak znikoma, że zaopatrzenie organizmu cielęcia w składniki pokarmowe ? mimo ich wysokiej wartości jest niewielkie. Buhajkom przeznaczonym do rozpłodu, podaje się zazwyczaj wyższe dawki mleka pełnego niż jest to ogólnie zalecane. Na podstawie przeprowadzonych badań i doświadczeń z praktyki stwierdzono jednak, że postępowanie takie nie jest słuszne, ponieważ drogie mleko pełne można zawsze zastępować preparatem mlekozastępczym. Lepsze zaś możliwości wzrostowe buhajków należy wykorzystać, skarmiając wyższe dawki paszy treściwej (ok. 2 kg) przy zapewnieniu wszystkich pozostałych wymagań dotyczących odchowu cieląt.
Blogroll