Podstawowe zasady stosowania mocznika w żywieniu przeżuwaczy

chów bydła

Mocznik rozkładany jest przez ureazę (enzym wydzielany przez wiele bakterii żwacza oraz znajdujący się w paszach) na amoniak i dwutlenek węgla. Mocznik rozkładany jest przez ureazę (enzym wydzielany przez wiele bakterii żwacza oraz znajdujący się w paszach) na amoniak i dwutlenek węgla. mangan Mn), gdyż są one konieczne do syntezy aminokwasów i białka bakteryjnego. Czynniki mające największy wpływ na wykorzystanie mocznika w żwaczu .Różnica między ilością uwalnianego i wykorzystywanego w żwaczu NH4 określa ilość nie związanego amoniaku, który przez ściankę żwacza dostaje się do krwi, a następnie do wątroby, gdzie ulega przetworzeniu na mocznik. Jeżeli przekroczona zostanie "zdolność odtruwająca" wątroby, amoniak może dostać się obwodowym układem krwionośnym do komórek i działać toksycznie (układ nerwowy, układ oddechowy). Z tego względu mocznika nie wolno podawać: - bez przyzwyczajenia zwierząt, - w ilościach nadmiernych, - zwierzętom przegłodzonym, - przy niekorzystnym stosunku do łatwo strawnych węglowodanów, - w postaci roztworu wodnego. Szczególnie wrażliwe na mocznik jest bydło zarobaczone. Nie należy uzupełniać dawek pokarmowych związkami niebiałkowymi przypadkowo, lecz stosowane po uwzględnieniu kosztów pasz białkowych i energetycznych. Reasumując, końcowe wnioski można przedstawić następująco: Mocznik lub inne związki azotowe niebiałkowe mogą być użyte w żywieniu krów mlecznych, jeżeli dawka pokarmowa jest wysokoenergetyczna i zawiera nie więcej niż 15% białka ogólnego. W tych warunkach ogólne zapotrzebowanie na azot białkowy może być pokryte w 20°/o związkami azotowymi niebiałkowymi. W opasie bydła stosowanie związków azotowych niebiałkowych znajduje uzasadnienie wówczas, gdy pasza podstawowa zawiera duże ilości energii, a zawartość białka ogólnego w suchej masie dawki pokarmowej nie przekracza 13%. Mocznik paszowy lub inne związki azotowe niebiałkowe nie obniżają jakości uzyskiwanych produktów żywnościowych (mięsa lub mleka), gdyż nie mają, jak to wykazały doświadczenia, żadnego ujemnego wpływu ani na wzrost zwierząt, ani na skład aminokwasowy białka mięśni i mleka.
Blogroll