Odchów cieląt z 10-12-tygodniowym okresem pojenia

chów bydła

W ten sposób najczęściej odchowuje się cielęta pozyskiwane we własnym gospodarstwie. Po okresie pojenia siarą cielętom zadaje się pójło przygotowane z preparatu mlekozastępczego. Koncentrację preparatu zwiększa się stopniowo do 125 g na 1 litr pójła w ten sposób, ażeby dzienna dawka pod koniec okresu takiego żywienia osiągnęła 8 litrów na cielę. Tę dzienną dawkę utrzymuje się do wieku cieląt 10-12 tygodni, po czym w ciągu kilku dni zaprzestaje się podawania pójła. Ponieważ pójło pokrywa zapotrzebowanie na wodę jedynie przez pewien czas, powinno zapewniać się cielętom świeżą wodę stale już od 5-6 tygodnia życia. Cielętom od 3 tygodnia życia, niezależnie od pójła, podaje się do woli dobre siano i mieszankę treściwą dla cieląt. Dzienną ilość paszy treściwej ogranicza się zwykle do 1,5 kg na cielę, a gdy pasza podstawowa ma niską wartość do 2 kg. Kiszonkę z kukurydzy o dużej zawartości ziarn lub dobrą sianokiszonkę można skarmiać od 3 miesiąca życia cieląt. Zużycie pasz podczas 16-tygodniowego okresu odchowu wynosi około: 60-70 kg preparatu mlekozastępczego, 100 kg mieszanki treściwej dla cieląt, a ilość skarmionej kiszonki zależy od zawartości w niej s.m.Pojenie z automatów powoduje nieograniczone pobieranie pójła, które przy normalnej jego koncentracji (125 g preparatu mlekozastępczego litr wody) prowadzi szybko do wysokiego, nieekonomicznego jego zużycia. Cielęta wtedy słabo pobierają paszę suchą i na skutek tego warunki dla rozwoju żwacza są niekorzystne. Badania nad 8-tygodniowymi cielętami rasy czarno-białej wykazały jednak, że można przy zastosowaniu automatów zaprzestać podawania pójła bez stosowania fazy przejściowej po zużyciu ok. 40 kg preparatu mlekozastępczego na cielę. Pomimo to, odchów cieląt z zastosowaniem automatów do pojenia nie znalazł zastosowania w praktyce.
Blogroll