Mikroorganizmy występujące w przedżołądkach

chów bydła

Do czasu urodzenia się cielęcia nie ma w jego żwaczu mikroorganizmów. W okresie pojenia cieląt mlekiem dostają się wprawdzie do żwacza bakterie, ale ich znaczenie jest nieistotne. Mikroorganizmy żwacza namnażają się dopiero wówczas, kiedy cielęta zaczynają pobierać paszę objętościową i treściwą. Podstawową masę tych drobnoustrojów stanowią bakterie, a także drożdże i pierwotniaki; dostanie się pierwotniaków do żwacza wymaga kontaktu cieląt ze starszymi przeżuwaczami. Rodzaj bakterii i ich liczba są w znacznym stopniu uzależnione od składu dawek pokarmowych. Jeżeli zwierzę otrzymuje prawidłową dawkę pokarmową, to stan populacji bakterii utrzymuje się w zadziwiająco dobrej dynamicznej równowadze, następuje ustalenie takich wskaźników, jak temperatura i pH żwacza oraz odbywa się nieprzerwane mieszanie treści pokarmowej w żwaczu. Zależnie od charakteru działania, można wyodrębnić w żwaczu następujące grupy bakterii: - najistotniejsze, ze względu na liczebność i funkcje są bakterie celulolityczne, hemicelulolityczne i pektynolityczne; enzymy tych bakterii mają zdolność rozkładu (trawienie) węglowodanów tworzących ściany komórkowe roślin (wiązania (5-glikozydowe) i dostarczają w ten sposób ważnych dla przeżuwaczy produktów rozkładu tej grupy składników pokarmowych, - bakterie amylolityczne, występujące w dużych ilościach w żwaczu przy skarmianiu dawek pokarmowych bogatych w skrobię, - bakterie sacharolityczne, w normalnych warunkach występujące nielicznie, - bakterie laktolityczne, przekształcające kwas mlekowy w krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, - bakterie lipolityczne, przekształcające glicerol uwalniany podczas rozkładu tłuszczów głównie w kwas propionowy; uczestniczą one również w biologicznym uwodorowaniu nienasyconych kwasów tłuszczowych, - bakterie metanogenne, redukujące dwutlenek węgla do metanu, - bakterie rozkładające białko (proteolityczne i dezaminacyjne), których produktami przemiany materii, obok aminokwasów, są również związki powstające z ich dezaminacji, takie jak: amoniak, lotne kwasy tłuszczowe, dwutlenek węgla i wodór, - liczne szczepy bakterii wykazujące aktywność ureolityczną, rozkładające mocznik do dwutlenku węgla oraz amoniaku, który służy do syntezy białka bakteryjnego.
Blogroll