Bydło

Żywienie w drugim roku życia

W drugim roku życia bydła można z dwóch powodów zrezygnować częściowo lub całkowicie z podawania paszy treściwej: po pierwsze, pojemność…

Żywienie w pierwszym roku życia

Metoda żywienia odchowywanych cieląt stosowana w 4. miesiącu ich życia, powinna być na ogół zachowana również w następnych miesiącach, ponieważ…

Ocena energetycznej wartości pokarmowej pasz

Normy żywienia układa się na podstawie określenia zawartości składników pokarmowych w paszy oraz czynników wpływających na jej pobranie. Ustalanie norm…

Przebieg trawienia w jelitach

Treść pokarmowa dostaje się do trawieńca w wyniku różnic ciśnienia panujących w poszczególnych częściach przedżołądków, istotne znaczenie ma tutaj wielkość…

Odchów cieląt przy użyciu preparatów mlekozastępczych

Po okresie pojenia siarą, mleko pełne byłoby pod względem fizjologicznym pełnowartościową paszą dla cieląt. Jego zastosowanie powinno być jednak mocno…

Przebieg trawienia w przedżołądkach

Ślina zawiera związki zasadowe (wodorowęglany oraz fosforany sodowe i potasowe) o wysokiej wartości pH (8,1-8,3), które regulują odczyn treści żwacza,…

Wstęp

Składniki pokarmowe występują w paszach w różnorodnych formach i związkach chemicznych. W procesie trawienia muszą one ulec przemianie do takiej…

Podstawowe zasady stosowania mocznika w żywieniu przeżuwaczy

Mocznik rozkładany jest przez ureazę (enzym wydzielany przez wiele bakterii żwacza oraz znajdujący się w paszach) na amoniak i dwutlenek…

Okres pojenia siarą

Żywienie cieląt w okresie odchowu powinno mieć przede wszystkim na celu szybkie uczynienie z nich zwierząt przeżuwających. Przy zapewnionym niezakłóconym…

Pojenie cieląt zimnym mlekiem zakwaszonym

Do pojenia cieląt można stosować też zimne mleko konserwowane. Dodatek określonych kwasów powoduje znaczny spadek pH mleka i staje się…

Blogroll