Bydło

Odchów cieląt z 10-12-tygodniowym okresem pojenia

W ten sposób najczęściej odchowuje się cielęta pozyskiwane we własnym gospodarstwie. Po okresie pojenia siarą cielętom zadaje się pójło przygotowane…

Przemiana białek

Białka mięsa i mleka są związkami o najwyższej wartości biologicznej. Organizm zwierzęcy, nie jest w stanie tworzyć znaczących rezerw białkowych,…

Sposoby żywienia cieląt w okresie odchowu

Obecnie prawie powszechnie cielęta niezbyt długo poi się mlekiem i szybko rozpoczyna dokarmianie paszą treściwą oraz jak najlepszym sianem. Nie…

Mikroorganizmy występujące w przedżołądkach

Do czasu urodzenia się cielęcia nie ma w jego żwaczu mikroorganizmów. W okresie pojenia cieląt mlekiem dostają się wprawdzie do…

Pojenie cieląt świeżym mlekiem chudym

Istnieje czasami możliwość zakupu po korzystnych cenach mleka chudego. Przejście z mleka pełnego na mleko odtłuszczone powinno następować możliwie wcześnie…

Ocena energetycznej wartości pokarmowej pasz

Normy żywienia układa się na podstawie określenia zawartości składników pokarmowych w paszy oraz czynników wpływających na jej pobranie. Ustalanie norm…

Okres pojenia siarą

Żywienie cieląt w okresie odchowu powinno mieć przede wszystkim na celu szybkie uczynienie z nich zwierząt przeżuwających. Przy zapewnionym niezakłóconym…

Przebieg trawienia w przedżołądkach

Ślina zawiera związki zasadowe (wodorowęglany oraz fosforany sodowe i potasowe) o wysokiej wartości pH (8,1-8,3), które regulują odczyn treści żwacza,…

Żywienie przygotowawcze jałówek wysokocielnych

W wielu badaniach wykazano pozytywny wpływ na pierwszą laktację zwiększonej intensywności żywienia podczas 4-6 ostatnich tygodni przed wycieleniem. Konieczność takiego…

Żywienie w pierwszym roku życia

Metoda żywienia odchowywanych cieląt stosowana w 4. miesiącu ich życia, powinna być na ogół zachowana również w następnych miesiącach, ponieważ…

Blogroll