Bydło

Przemiana tłuszczów

Przemiany węglowodanów i tłuszczów są w organizmie zwierzęcym ściśle połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Przy nadmiarze węglowodanów zwiększa się…

Mikroorganizmy występujące w przedżołądkach

Do czasu urodzenia się cielęcia nie ma w jego żwaczu mikroorganizmów. W okresie pojenia cieląt mlekiem dostają się wprawdzie do…

Żywienie w drugim roku życia

W drugim roku życia bydła można z dwóch powodów zrezygnować częściowo lub całkowicie z podawania paszy treściwej: po pierwsze, pojemność…

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, związki mineralne i witaminy

Do energetycznej oceny pasz stosowanych w żywieniu jałówek hodowlanych podczas odchowu, Towarzystwo Fizjologii Żywienia Zwierząt Gospodarskich zdecydowało również wprowadzić system…

Wstęp

Pomiędzy poziomem żywienia podczas odchowu a późniejszą zdolnością do rozpłodu, istnieją biologiczne współzależności. Dojrzewanie płciowe można przyśpieszyć odpowiednim żywieniem, które…

Synteza witamin w przedżołądkach

Witaminy grupy B i witamina K są "produktami ubocznymi" mikrobiologicznych procesów fermentacyjnych w przedżołądkach przeżuwaczy. Witaminy należące do grupy B…

Przebieg trawienia w przedżołądkach

Ślina zawiera związki zasadowe (wodorowęglany oraz fosforany sodowe i potasowe) o wysokiej wartości pH (8,1-8,3), które regulują odczyn treści żwacza,…

Opasanie cieląt preparatami mlekozastępczymi

Cielęta preparatami mlekozastępczymi opasa się do osiągnięcia końcowej masy ciała 160-180 kg, a częściowo nawet i powyżej tej granicy. Wraz…

Żywienie podczas odchowu

Żywienie w okresie odchowu buhajków hodowlanych powinno stwarzać przesłanki dla ich długotrwałego użytkowania, ponieważ stosowane metody oceny buhajów zakładają trzyletni…

Sposoby żywienia cieląt w okresie odchowu

Obecnie prawie powszechnie cielęta niezbyt długo poi się mlekiem i szybko rozpoczyna dokarmianie paszą treściwą oraz jak najlepszym sianem. Nie…

Blogroll